Antonyms and Synonyms for whiten

1. whiten (v.)

turn white

Antonyms: Synonyms: