Antonyms and Synonyms for undrape

1. undrape (v.)

strip something of drapery

Antonyms: Synonyms: