Antonyms and Synonyms for unbelt

1. unbelt (v.)

undo the belt of

Antonyms: Synonyms: