1. lenient

adjective. (ˈliːniːənt, ˈliːnjənt) Tolerant or lenient.
Featured Games

2. lenient

adjective. (ˈliːniːənt, ˈliːnjənt) Not strict.
Synonyms
Etymology
lenient (English)

3. lenient

adjective. (ˈliːniːənt, ˈliːnjənt) Characterized by tolerance and mercy.
Synonyms
Etymology
lenient (English)
×