Antonyms and Synonyms for euglenophyta

1. Euglenophyta (n.)

free-swimming flagellate algae

Antonyms: Synonyms: