Antonyms and Synonyms for enjoyably

1. enjoyably (adv.)

in an enjoyable manner

Antonyms: Synonyms: