Antonyms and Synonyms for asinine

1. asinine (adj.)

devoid of intelligence

Antonyms: Synonyms: