Antonyms and Synonyms for apolune

1. apolune (n.)

apoapsis in orbit around the moon

Antonyms: Synonyms: