Antonyms and Synonyms for antagonize

1. antagonize (v.)

provoke the hostility of

Synonyms:

2. antagonize (v.)

act in opposition to

Antonyms: Synonyms: