Antonyms and Synonyms for ammodytes

1. Ammodytes (n.)

type genus of the Ammodytidae

Antonyms: Synonyms: