Antonyms
Synonyms
Etymology

1. Americanize

verb. make American in character.

Etymology

  • Americanize (English)
  • -ize (English)
  • -isen (Middle English (1100-1500))
  • American (English)
  • -an (English)

2. Americanize

verb. become American in character.

Synonyms

Etymology

  • Americanize (English)
  • -ize (English)
  • -isen (Middle English (1100-1500))
  • American (English)
  • -an (English)
Antonym.com