Antonyms and Synonyms for altitudinous

1. altitudinous (adj.)

indefinitely high; lofty

Antonyms: Synonyms: