Antonyms and Synonyms for alchemize

1. alchemize (v.)

alter (elements) by alchemy

Antonyms: Synonyms: