Antonyms and Synonyms for alchemise

1. alchemise (v.)

alter (elements) by alchemy

Antonyms: Synonyms: