Table of Contents
Antonyms
Synonyms
Etymology

1. Albanian

noun. the Indo-European language spoken by the people of Albania.

Etymology

  • Albanian (English)
  • -ian (English)
  • -anus (Latin)
  • Albanien (Middle French (ca. 1400-1600))
  • albaneis (Old French (842-ca. 1400))
  • Albany (English)
  • Caucasian Albania (English)
  • Albania (Latin)
Antonym.com