Antonyms and Synonyms for advise

2. advise (v.)

inform (somebody) of something

Synonyms:

3. advise (v.)

make a proposal, declare a plan for something

Synonyms: