Antonyms
Synonyms
Etymology

1. admirable

adjective. ['ˈædmɝəbəl, ˈædmrəbəl'] deserving of the highest esteem or admiration.

Synonyms

Etymology

  • admirable (English)
  • admirable (Middle French (ca. 1400-1600))
  • admirabilis (Latin)

2. admirable

adjective. ['ˈædmɝəbəl, ˈædmrəbəl'] inspiring admiration or approval.

Synonyms

Etymology

  • admirable (English)
  • admirable (Middle French (ca. 1400-1600))
  • admirabilis (Latin)
Antonym.com